تابلو فرش شاه

تابلو فرش حرمسرای شاه
تولیدکننده: بهبافت
€404/20

1000 گره در 660

چله ابریشم

مشخصات محصولات
نام ویژگیمقدار ویژگی
نوع بافتدستبافت
محل بافتایران، فارس، اقلید